Sbor dobrovolných hasičů

Kontakt

hasiciuzenice@seznam.cz

Oslavy 120 let SDH Uzenice

Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Uzenicích se konaly 9.7.2011. Po dvanácté hodině polední se začali místní hasiči srocovat na návsi u kapličky ke společnému focení pod taktovkou fotografa pana Karla Housy, po společném focení se místní sbor odebral na louku za bytovkou, kde se již sjížděli sbory dobrovolných hasičů z okolí. Starosta sboru pan Václav Holub, ml. přivítal přítomné hosty, hasičské sbory, rozhodčí a zastupitele obce Uzenice, zejména starostku obce paní Ing. Dagmar Malečkovou, seznámil stručně přítomné s historií sboru a poděkoval obci Uzenice a jejím zastupitelům jak současným tak minulým, minulým starostům obce a současné starostce obce paní Ing. Dagmar Malečkové za jejich letitou podporu hasičského sboru, která, jak zdůraznil, již tradičně spočívá nejen ve finanční podpoře, ale zejména ve vstřícném osobním přístupu k žádostem a činnosti sboru. Po proslovu starosty hasičů předala starostka obce paní Ing. Dagmar Malečková sboru nový hasičský prapor, na jehož pořízení přispěla obec finančním darem, a ve svém proslovu zdůraznila hlavně tradici ve spolupráci obce a hasičského sboru a přání, aby tak zůstalo i do budoucna. Starostka obce a starosta hasičů pak společně předali ocenění za celoživotní přínos sboru panu Ludvíku Pýchovi, panu Bohumíru Kučerovi staršímu,panu Jaroslavu Voráčkovi, panu Jaroslavu Pýchovi, panu Václavu Holubovi staršímu, panu Josefu Vejšickému, panu Josefu Zemanovi, panu Václavu Novotnému, z žen pak paní Renatě Marešové a paní Marcele Štvánové, a ocenění za aktivní činnost pro sborpanu Václavu Novotnému za věrnost sboru , panu Josefu Štvánovi za věrnost sboru, plnění funkce velitele sboru, ale také za jeho stále aktivní činnost v soutěžích požárního sportu, panu Bohumíru Kučerovi za funkci starosty okrsku, panu Jaroslavu Marešovi za věrnost sboru a plnění funkce jednatele, panu Václavu Holubovi mladšímu za aktivní činnost v soutěžích požárního sportu a plnění funkce starosty, panu Zdeňku Lávičkovi za věrnost sboru a jeho kulturní činnost pro sbor a Miroslavu Kučerovi za jeho úspěšnou aktivní činnost v soutěžích požárního sportu a příkladnou reprezentaci na okresních soutěžích, poté starosta hasičů předal slovo veliteli sboru panu Josefu Štvánovi k formování sborů ke slavnostnímu průvodu. Slavnostní průvod doprovázela hudba pana Halgaše a mažoretky PREZIOSO z Blatné. Členové hasičského sboru položili věnce a stáli čestnou stráž u památníků padlých spoluobčanů v 1. světové válce a T.G.Masaryka, poté předvedly mažoretky své vystoupení, které se jim i přes velkou náročnost terénu velice podařilo, a blatenští hasiči ukázali svoje dovednosti při modelovém vyprošťování zraněných z vraku vozidla.

Po všech oficialitách a vystoupeních započalo pro příznivce hasičského sportu teprve to pravé – soutěž v požárním sportu o pohár obce Uzenice. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 hasičských sborů, tvořených celkem z 12 družstev mužů – Chobot A, Myštice, Drahenický Málkov, Březnice A, Bezdědovice A, Buková, Uzeničky, Uzenice, Březnice B, Blatná, Chobot B, Bezdědovice B, 6 družstev žen – Březnice Myštice, Chobot, Drahenický Málkov, Bezdědovice, Uzenice a 3 družstev veteránů mužů – Chobot, Drahenický Málkov a Uzenice. Celá soutěž o pohár obce Uzenice byla velice podařená, všechny sbory šly do soutěže naplno. Bylo vidět, že se stále najdou skvělí sportovci, kteří tuto soutěž neberou na lehkou váhu a chtějí zvítězit, ale i nadšenci, kteří si nejedou vyloženě pro zlato (a když se zadaří, tím více se to oslaví J), ale soutěží hlavně pro radost. Jako nejlepší sbory tohoto dne se nakonec ukázaly SDH Chobot A (3. místo muži), SDH Drahenický Málkov (3.místo ženy), SDH Uzenice (3.místo veteráni), druhou příčku vybojovaly SDH Bezdědovice B (muži), SDH Březnice (ženy), SDH Drahenický Málkov (veteráni) a prvním místem se právem pyšnily SDH Drahenický Málkov (muži), SDH Bezdědovice (ženy), SDH Chobot (veteráni).

Oslavy probíhali i po skončení soutěže o pohár obce Uzenice a to večerní zábavou pod širým nebem, k tanci i poslechu hrála skupina K-Band. Všechny překvapila hojná účast, zábava se rozběhla bezvadně, počasí přálo, ale bohužel ne celou noc, škoda, protože jinak se tančilo asi i v neděli ráno.

Co říci na závěr? Oslavy se připravovaly od začátku roku, probíhaly bouřlivé diskuse na hasičských schůzích, ne všichni členové hasičského sboru se aktivně zúčastňovali při přípravách oslav, byla spousta názorů, jak co dělat, obav, jak to celé skončí, přeci jen tak velká akce se nedělá každý rok, a jak to dopadlo? SKVĚLE! Asi jako všude na vsi je sdružení hasičů většinou jediným spolkem, jehož členy jsou lidé každého věku, všichni se musí nějak domluvit, aby celek fungoval a nám se to pro tentokrát podařilo. Lze si jen přát, aby nám to společně vždycky nějak klapalo, protože nebýt hasičských schůzí, akcí, které hasiči pořádají,či kterých se účastní, asi by se lidi z jedné vesnice společně ani nepotkali a to by byla v dnešní uspěchané době velká škoda, neboť nejen prací je člověk živ.

Současnost

V současnosti má náš sbor 62 členů, z toho 41 mužů a 21 žen.

Vybavení sboru

Vlastníme jednu požární stříkačku PS12 a používáme vozidlo Ford Transit, které bylo nově zakoupeno v roce 2006 pro činnost našeho sboru obcí Uzenice z hasičského grantu.

Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Uzenicích byl založen roku 1891, k činnosti ve sboru se na první ustavující valné hromadě dne 13.12.1891 přihlásilo celkem 86 členů a to včetně 9 mužů z Chobota, kteří byli jeho členy až do založení sboru v Chobotě v roce 1928. V roce 1892 byla zakoupena od firmy Smekal ruční jednoproudní silná stříkačka, jakož i potřebná výzbroj a ostatní hasičské nářadí. V roce 1928 byla tato stříkačka nahrazena novou motorovou stříkačkou od firmy inženýra Eberta v Praze, včetně veškerého příslušenství a 300 metrů hadic, za cenu tehdy dost vysokou a to 46.400,00 Kčs, na koupi této stříkačky přispěli svými příspěvky samotní členové, obec Uzenice a byla na ni vzata i půjčka od Kampeličky v Černívsku.

Další významnou událostí v existenci sboru byla výstavba nové stávající požární zbrojnice v letech 1972 – 1974, při jejím slavnostním otevření byla předána sboru i nová požární technika.

Z kroniky sboru je patrná aktivní činnost sboru v zásazích při požárech již od samého vzniku, záznamy v kronice zmiňují 19 požárů v prvních patnácti letech po svém vzniku, požár v roce 1896 v Uzenicích, ve dvacátém století několik požárů v Uzenicích a to v letech 1930 požár lesa u kapličky u cesty k Černívsku, v roce 1933 obecního lesa, v roce 1961 čísla popisného 30 a v roce 1977 čísla popisného 33 v Uzenicích, místní sbor ale zasahoval i v okolních vesnicích jako v Nevželicích, Myšticích, Hostišovicích, Vahlovicích a Střížovicích.

sekyrkové cvičení v roce 1928

sekyrkové cvičení v roce 1928