Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Uzenice
 2. Důvod a způsob založení: Obec Uzenice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura: Zastupitelstvo obce, výbory a komise, Ostatní dokumenty viz rubrika Povinně uveřejňované informace
 4. Kontaktní spojení:
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Uzenice, Uzenice 28, 388 01 Blatná
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Uzenice, Uzenice 28, 388 01 Blatná
  Úřední hodiny: viz Kontakty 
  Telefonní čísla: viz Kontakty 
  Adresa internetové stránky: https://www.obec-uzenice.cz
  Adresa e-podatelny: viz Kontakty
  Datová schránka: viz Kontakty 
 5. Případné platby lze poukázat: viz
 6. IČO: 00251968
 7. DIČ: Obec Uzenice není plátce daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty:
  Seznamy hlavních dokumentů: viz rubrika  Povinně uveřejňované informace
  Rozpočet: viz rubrika Rozpočtová opatření
 9. Žádosti o informace: Obec Uzenice, Uzenice 28, 388 01 Blatná
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Obec Uzenice, Uzenice 28, 388 01 Blatná
 11. Opravné prostředky:
  Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky uzenice@volny.cz
 12. Formuláře:
 13. Popisy postupů: návody pro řešení životních situací
  1.) Odkazy na návody na řešení různých životních situací: naleznete na určitých odborech úřadu, naleznete na portálu veřejné správy ČR více ZDE
  2.) Krizové situace a jejich řešení: Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty: Hasičský záchranný sbor ČR
 14. Předpisy:
  Nejdůležitější používané předpisy: Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.
  Vydané právní předpisy: viz Vyhlášky
 15. Úhrady za poskytování informací:
  Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 16. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Nadřízený orgán – Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 17. Licenční smlouvy:
  žádné
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz Zpráva o výsledku hospodaření  r. RRRR